آرژنین AAKG 1000 MG بایوتک | AAKG 1000 BIOTECH

مناسب برای قبل از تمرین

حاوی 1000 میلی گرم ال-آرژنین آلفا کتوگلوترات ( AAKG )

100 عدد ( 100 وعده )