آمینو 2002 آلتیمیت | ULTIMATE AMINO 2002

✅هر قرص شامل 2 گرم پروتئین

✅18 نوع آمینو اسید

✅330 قرص

✅110 سرو