ال-آرژنین فیوئل توینلب | L-Arginine Fuel Twinlab

ویژگی ال – آرژنین فول توینلب :

پیش ساز اکسید نیتریک
حمایت از جریان خون در بدن
افزایش قدرت و استقامت
500 میلی گرم ال – آرژنین در هر وعده