ال آرژنین پودری مای ساپس | L-Arginine Powder My Supps

ال آرژنین پودری  My Supps  مناسب برای مخلوط شدن با پروتئین است و همچنین می تواند با آب میوه هم شیک کرد. این پودر آرژنین بدون هیچ گونه افزودنی است.

هر سرو 4 گرم ال آرژنین

3 گرم پروتئین

250 گرم