اچ ام بی رونی کلمن | RONNIE COLEMAN HMB XS

بتا هیدروکسی بتا-متیل بوتیرات (HMB) یک متابولیت مهم از اسید آمینه های ضروری زنجیره ای (BCAA) است. مطالعات انسانی و حیوانی نشان می دهد که تجزیه پروتئین و افزایش قدرت عضله و اندازه آن در حین تمرین مقاومتی با شدت افزایش می یابد. همچنین نشان داده شده است که HMB به افزایش قدرت و افزایش توده عضلانی در ورزشكاران قدرتی کمک کرده و  همچنین به بهبود عملکرد استقامتی آنها می انجامد.