بست بی سی ای ای شردد بی پی ای | Best BCAA Shredded BPI

مکملی مفید برای عضله سازی با چگالی بالا و کاهش چربی های بدن می باشد و دارای ویژگی های زیر می باشد:

عضله ساز با کیفیت

کمک به فرآیند چربی سوزی

کمک به تمرکز ذهنی

حمایت از سنتز پروتئین عضله

کاهش کاتابولیسم پروتئین

ترویج حساسیت به انسولین

پشتیبانی آندوژن تولید گلوکز

ریکاوری سریع عضلات

کمک به بالا رفتن کیفیت بدن ورزشکار