بی سی ای ای اکسپلود الیمپ | Bcaa Xplode Olimp

  • قابلیت جذب فوری به منظور تولید انرژی
  • موثر در بازتولید عضلات
  • تاثیر ضدکاتابولیکی و مانع از هم پاشیدگی عضلات
  • کاهش دهنده احساس خستگی
  • تسریع در بهره گيري از انرژي
  • ازدياد متابوليسم اسيد آمينه ها
  • كمك به بازسازي و محافظ بافت هاي ماهيچه اي
  • رشد و نگهداري نيتروژن
  • افزايش حجم و قدرت