تریبولوس ماسل تک | Platinum 100% Tribulus Muscle Tech

650 میلی گرم تریبولوس در هر کپسول

کمک به رشد عضلات

بالا رفتن سطح جذب آمینو اسید ها

کمک به گرفتن حجم خشک عضلانی

جلوگیری از تخریب عضلات