سی ال ای آیرون مکس | IronMaxx CLA

210.000 تومان

اسیدهای لینولئیک مرتبط با آن یکی از اسید های چرب ضروری هستند. هر کپسول IronMaxx CLA تنها حاوی اسید لینولئیک خالص دارویی با بالاترین غلظت 1600 میلی گرم در هر وعده است.