وی نیترو تک ماسل تک | MuscleTech NitroTech Protein

پروتئين وي ايزوله + بهترين عضله ساز ها
منبع فوق العاده پروتئين وي ايزوله
غني شده با کراتين و آمينواسيدها
5 گرم گلوتامین و پیش ماده، 6.8 گرم  BCAA به علاوه یک دوز بالغ 3 گرم از کراتین مونوهیدرات  HPLC در هر سرو

اگر شما در مورد عملکرد و نتايج جدي هستيد، به يک فرمول خاص با همه ويژگي هاي نياز داريد !
بدون ترکيبات نا مشخص
بدون هيچ نگهدارنده اي
بدون مواد اعتياد اور
بدون مواد ممنوع (WADA)