پروتئین وی کور سوپریور | SUPERIOR WHEY CORE

560.000 تومان

عضلات خود را با پروتئین بافت ساز برای رشد بیشترتغییر دهید! شما میتوانید این عمل را با مکمل SUPERIOR WHEY CORE انجام دهید.

گلوتامین اضافی و پپتید های BCAA ، برای بهترین کیفیت ممکن و جذب در بدن در این مکمل موجود هستند.

رویای یک بدن ساز این است که بدن او بتواند در ورزش آنطوری که او میخواهد پاسخ دهد، اما اکثر آنها پاسخ مناسب دریافت نمیکنند ، چرا ؟

به این دلیل که اکثریت پروتئین کافی و آمینو اسید های مورد نیاز خود را برای رشد بهتر عضلات دریافت نمیکنند.

بنابراین پاسخ این سوال: SUPERIOR WHEY CORE میباشد.

هر کدام از قسمت های این ماده فراهم کننده یکی از این بخش هاست:

  • آمینو اسید های مورد نیاز و منبع پروتئین، مورد نیاز برای رشد حجم عضلات
  • سطح توان ثابت و مورد نیاز برای ورزش کردن
  • جذب سریع، که در این صورت عضلات قادرمیشوند که مواد مغذی مورد نیاز خود را در زمان شناخته شده ” پنچره بافت ساز” به سرعت بعد از تمرین تامین کنند .