پاراهورمون AT4 گرنید | Grenade AT4

پاراهورمون AT4 گرنید انگلستان مکملی مفید برای به تعادل رساندن هورمون بدن برای رسیدن به بدنی عضلانی ، با کیفیت و چگالی بالا می باشد .اگر به اندازه مناسب از مواد غذایی مناسب استفاده می کنید ، اگر تمرینات بدنسازی خوبی دارید و اگر از مکمل های بدنسازی مناسبی استفاده می کنید با استفاده از ای تی فور گرنید انگلیس بدنی عضلانی با بالاترین کیفیت بسازید . استفاده از مکمل AT4 سطح تستسترون خون را بالا برده و در عضله سازی بسیار موثر می باشد . استفاده از AT4 گرنید در کنار پروتئین و کراتین برای ساختن عضله بسیار مناسب می باشد .