پروتئین وی ایزوله سوپریور | SUPERIOR ISO-PRO ZERO

590.000 تومان

مواد غذایی با پروتئین بالا برای حمایت از رشد سریع تر عضلات میباشند، به خصوص در ورزشکاران

.که این ماده با شیرین کننده ها همراه است.

پروتئین در رشد و عملکرد بهتر جرم عضلانی و نگهداری نرمال از استخوانها نقش دارد

پروتین های WHEY شامل یک نمونه شاخص از پروتئین هاست که برای ساخت محیطی بهتر برای رشد عضلات به کار میرود .

این پروتئین شامل هضم سریع تر پروتین وی میباشد که به صورت ایزوله و متمرکز برای سوخت رسانی به شما به همراه پروتئین بعد از انجام ورزش های سخت و هوازی می باشد. این محصول شامل آمینو اسیدها و بلوکهای ساختمانی از پروتین ها میباشد.