پروتئین وی 100% اولوشن نوتریشن | EVLution Nutrition 100% Whey Protein

5 گرم پروتئین آب پنیر با 6 گرم بی سی اا برای حمایت از رشد و بازیابی عضلات . فرموله شده با پروتئین زود جذب برای استفاده قبل یا بعد از تمرین