چربی سوز فدراکات مایع بانوان USN‬‎

چربی سوز فدراکات مایع بانوان USN‬‎ با داشتن فرمولی انحصاری مختص بانوان طراحی شده است که اثر ترموژنیک روی بدن دارد و شامل ترکیبات قدرتمند جهت چربی سوزی می باشد.