کراتین مونوهیدرات 100% بایوتک | 100% Micronized Creatine Monohydrate

مکمل کراتین مونوهیدرات 100% بایوتک موثر بی ادعا، این لقب ورزشکاران برای این مکمل است.مکمل های کراتین به طور کلی برای افزایش چگالی مورد استفاده قرار می گیرد.کراتین به طور طبیعی در بدن وجود دارد و بدن قادر به تولید آن است.