کراتین میکرونایز ایکس کور | Micronized Creatine Xcore

کراتین مونوهیدرات به طور طبیعی در بافت عضله قرمز یافت می شود. کراتین برای دادن انرژی به توده عضلانی و افزایش کارایی ورزشی ضروری است. کراتین سطح انرژی، قدرت عضلانی و مقاومت را افزایش می دهد، خستگی را کاهش می دهد و مانع از سایش فیبر های عضلانی می شود.