گلد بیف پرو پلاسما | OLIMP Gold Beef Pro Plasma

اسیدهای آمینه از اکسیژن پلاسما خون

غلظت اسید آمینه بالا در هر قرص

کیفیت ساخت  بالا توسط سازنده

حمایت از بازسازی پس از آموزش

کمک به حفظ  توازن نیتروژن