گلوتامین DNA بی اس ان | Glutamine DNA BSN

ال – گلوتامين فراوان ترين آمينو اسيد در بدن است و نقش مهمي در ريکاوري ، بهبود عملکرد عضلات و سنتر پروتئين دارد. گلوتامين در طول تمرينات سخت نقش بسيار مهمي دارد و کمبود گلوتامين باعث محدود شدن سنتر پروتئين مي شود . گلوتامين دي. ان. اي شرکت BSN به ازاي هر وعده 5 گرم ال – گلوتامين خالص ميکرونايزه ارائه مي دهد که عضلات را بعد از تمرين ريکاوري مي کند .