گلوتامین XS رونی کلمن | Glutamine-XS Ronnie Coleman

گلوتامین XS رونی کولمن محصولی بی نظیر در ریکاوری سریع عضلات و کمک به عضله سازی با کیفیت می باشد. یکی از مهمترین خصوصیات گلوتامین XS رونی کولمن درجه خلوص بالای آن است که باعث جذب سریع تر این مکمل می گردد. کاهش منابع گلوتامین در عضلات بدن، ماهیچه های شما را در وضعیت مخرب کاتابولیک قرار می دهد. گلوتامین رونی کولمن در تامین منابع گلوتامین عضلات بسیار مفید و موثر می باشد و در ثابت نگه داشتن عضلات بدن در یک وضعیت آنابولیک نقش مهمی را ایفا می کند.