AAKG پلاس آی اچ اس | AAKG Plus IHS

AAKG Plus مکملی است که به طور قابل توجهی احساس “پمپ عضله” را افزایش می دهد. آرژنین در فرم  alpha-ketoglutarate به راحتی جذب عضلات می شود و از این طریق باعث رشد توده عضلانی می شود.